Home · All Namespaces · All Classes · Main Classes · Grouped Classes · Modules · Functions

Qt's Main Classes

These are the most frequently used Qt classes. For the complete list see Qt's Classes.

QAbstractItemDelegate QFrame QPen QStackedWidget
QAbstractItemModel QFtp QPicture QStatusBar
QAbstractItemView QGLWidget QPixmap QString
QAccessible QGraphicsScene QPlainTextEdit QStringList
QAction QGraphicsView QPluginLoader QStringListModel
QApplication QGridLayout QPointer QStyledItemDelegate
QButtonGroup QGroupBox QPrinter QTabBar
QByteArray QHash QProcess QTableView
QCache QHBoxLayout QProgressBar QTableWidget
QCalendarWidget QHeaderView QProgressDialog QTabWidget
QCheckBox QHttp QPushButton QTemporaryFile
QClipboard QIcon QQueue QTextCursor
QColor QImage QRadioButton QTextDocument
QColorDialog QInputDialog QRegExp QTextEdit
QColumnView QItemDelegate QResource QThread
QComboBox QKeySequence QRubberBand QThreadStorage
QCommandLinkButton QLabel QScriptable QTime
QCoreApplication QLCDNumber QScriptClass QTimeEdit
QCursor QLibrary QScriptContext QTimer
QDataStream QLibraryInfo QScriptContextInfo QToolBar
QDate QLineEdit QScriptEngine QToolBox
QDateEdit QLinkedList QScriptEngineAgent QToolButton
QDateTime QList QScriptString QToolTip
QDateTimeEdit QListView QScriptValue QTranslator
QDesktopWidget QListWidget QScriptValueIterator QTreeView
QDial QLocale QScrollArea QTreeWidget
QDialog QMainWindow QSet QUrl
QDialogButtonBox QMap QSettings QValidator
QDir QMdiArea QSharedDataPointer QVariant
QDomDocument QMdiSubWindow QShortcut QVBoxLayout
QDomNode QMenu QSignalMapper QVector
QDoubleSpinBox QMenuBar QSlider QWhatsThis
QExplicitlySharedDataPointer QMessageBox QSound QWidget
QFile QModelIndex QSpinBox QWidgetAction
QFileDialog QMultiHash QSplashScreen QXmlSimpleReader
QFlags QMultiMap QSplitter QXmlStreamReader
QFocusFrame QMutex QSqlDatabase QXmlStreamWriter
QFont QObject QSqlQuery
QFontDialog QPainter QStack
QFormLayout QPalette QStackedLayout


Copyright © 2008 Nokia Trademarks
Qt 4.4.3